TRANG CHỦ  »  THÔNG TIN DOANH NGHIỆP  »

Đắk Nông: Nhiều sai phạm trong xây dựng bến xe Krông Nô

Trong quá trình xây dựng, bến xe huyện Krông Nô đã bộc lộ nhiều sai phạm liên quan đến thẩm quyền, trình tự, thủ tục của dự án này.

Năm 2013 do ngân sách địa phương còn hạn chế, nhu cầu bức thiết cần phải đầu tư bến xe khách do bến xe khách cũ không còn phù hợp với quy hoạch, xuống cấp không đảm bảo tiêu chuẩn loại 4, nên UBND huyện Krông Nô có chủ trương đầu tư bến xe khách huyện Krông Nô theo hình thức xã hội hóa.


Bến xe Krông Nô, huyện Krông Nô.

Ngày 27/01/2015 UBND huyện Krông Nô có thông báo số 25/TB-UBND về việc kêu gọi đầu tư xây dựng bến xe khách huyện theo hình thức xã hội hoá (vị trí mặt bằng quy hoạch tại trung tâm thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô) bến xe loại 5 với diện tích 15.141 m². Tuy nhiên, trước đó ngày 02/01/2015 Công ty TNHH Nam Trường đã có tờ trình số 01/TTr-CT về việc góp vốn đầu tư xây dựng bến xe khách huyện Krông Nô. Vì sao UBND huyện Krông Nô chưa có thông báo kêu gọi đầu tư xây dựng bến xe khách mà Công ty TNHH Nam Trường đã có tờ trình góp vốn đầu tư, phải chăng trong việc này đã có sự sắp đặt?

Ngày 03/02/2015 Công ty TNHH Nam Trường có tờ trình số 06/TTr-CT về việc xin chủ trương đầu tư bến xe khách huyện Krông Nô. Ngày 05/02/2015 phòng Kinh tế hạ tầng huyện có báo cáo số 06/BC-KTHT báo cáo kết quả kêu gọi đầu tư xây dựng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa, trong đó nêu rõ hết thời hạn thông báo số 25/TB-UBND (hết ngày 31/01/2015) và chỉ có duy nhất Công ty TNHH Nam Trường đề nghị góp vốn đầu tư nên phòng Kinh tế và hạ tầng đề nghị UBND huyện cho chủ trương đầu tư xây dựng bến xe khách huyện theo hình thức Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm. Sau khi dự án hoàn thành, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Nam Trường quan lý, khai thác, vận hành theo quy định.
 Công văn số 245 của Chủ tịch huyện Krông Nô đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng bến xe khách huyện Krông Nô.

Ngày 13/02/2015 ông Lê Văn Chiến – Chủ tịch UBND huyện ký ban hành văn bản số 245/UBND-KTHT đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng bến xe khách huyện Krông Nô theo hình thức Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm. Mặc dù chưa lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình cũng như chưa phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình bến xe nhưng ngày 24/04/2015 ông Lê Văn Chiến – Chủ tịch huyện lại ký ban hành văn bản số 564/UBND-VP về việc đồng ý chủ trương cho triển khai thi công trước công trình bến xe khách huyện Krông Nô trong thời gian chờ phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình theo quy định (Ngày 03/07/2015 ông Lê Văn Chiến – Chủ tịch UBND huyện ký Quyết định số 2665/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỷ thuật công trình bến xe khách huyện Krông Nô với tổng mức đầu tư 5.709.049.000 đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 2 tỷ đồng chiếm 35,03% và vốn doanh nghiệp đóng góp 3,709 tỷ đồng chiếm 64,97%, do phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Krông Nô làm chủ đầu tư; Ngày 27/10/2015 để thực hiện dự án, phòng kinh tế và hạ tầng huyện tổ chức mở thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dưng công trình với hình thức đấu thầu rộng rãi). Như vậy ông Lê Văn Chiến ký ban hành văn bản số 564/UBND-VP cho đơn vị nào được triển khai thi công trước công trình bến xe khi chưa tổ chức mở thầu lựa chọn nhà thầu.

Ngày 08/07/2015 HĐND huyện Krông Nô có nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thông qua đề án xây dựng bến xe khách huyện Krông Nô trong đó xác định vốn góp của nhà nước không quá 50%. Căn cứ theo Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003 thì HĐND là cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án, UBND huyện là cơ quan hành pháp không có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án. Cũng theo Luật này thì UBND huyện phải xây dựng kế hoạch, lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết đinh, họp HĐND bàn kế hoạch xây dựng sau đó HĐND thông qua nghị quyết và giao cho UBND thực hiện.

Theo điều 19 và điều 97 Luật về tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003.

Điều 19:

Trong lĩnh vực kinh tế, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; chủ trương, biện pháp về xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình ở địa phương;

2. Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và biện pháp phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế ở địa phương, bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh tế theo quy định của pháp luật;

3. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; giám sát việc thực hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định;

Điều 97

Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó;

2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

Như vậy, cho thấy ông Lê Văn Chiến – Chủ tịch UBND huyện Krông Nô đang làm ngược, trái với quy định của pháp luật cũng như không tuân thủ theo quy định của pháp luật?!

 Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.!


Trần Nhật

Theo thuonghieuvaphapluat.vn


Link gốc: http://thuonghieuvaphapluat.vn/dak-nong-nhieu-sai-pham-trong-xay-dung-ben-xe-krong-no-d32237.html?fbclid=IwAR2qfwDzhWfb7D_3uUuRc515exbE762jwFLStahK68jgVVRtSpsze6_R308

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC